سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 44 ایستگاه گاز CGS و CNG استان کهگیلویه و بویراحمد


کارفرما : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
خدمات ارائه شده: طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 25 ایستگاه CNG و 19 ایستگاه CGS/TBS استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:32000 / تعداد کلاینت: 32
سال شروع: 98
زمان اجرا: یک سال
محل اجرا: استان کهگیلویه و بویراحمد
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 54 ایستگاه گاز CGS و CNG استان کرمان


کارفرما : شرکت گاز استان کرمان
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 26 ایستگاه CNG و 28 ایستگاه CGS استان کرمان با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:32000 / تعداد کلاینت: 64
سال شروع: 98
زمان اجرا: یک سال
محل اجرا: استان کرمان
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 46 ایستگاه CNG و 40 ایستگاه CGSاستان یزد


کارفرما : اداره گاز استان یزد
: طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 46 ایستگاه CNG و 40 ایستگاه CGS استان یزد با استفاده از سیستم Radio Modem
تعداد تگ:32000/ تعداد کلاینت: 32
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ ایستگاه های CNG و ایستگاه CGSهای استان خراسان جنوبی


کارفرما : اداره گاز استان خراسان جنوبی
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 56 ایستگاه CNG و 12 ایستگاه CGS استان خراسان جنوبی با استفاده از سیستم Radio Modem
تعداد تگ:32000/ تعداد کلاینت: 32
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%سیستم قرائت از راه دور 50 ایستگاه CNG اداره گاز استان اصفهان


کارفرما : اداره گاز استان اصفهان
خدمات ارائه شده : طراحی و مونتاژ، خرید، نصب و اجرای 100 عدد مودم برای سیستم کنترل ایستگاه های CNG
مدت قرارداد : شش ماهه
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 22 ایستگاه CGS استان بوشهر


کارفرما : اداره گاز استان بو
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 41 ایستگاه CNG استان بوشهر با استفاده از سیستم GPRS Modem
تعداد تگ:4000 / تعداد کلاینت: 16
مدت قرارداد :شش ماهه
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 41 ایستگاه CNG استان سمنان


کارفرما : اداره گاز استان سمنان
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 41 ایستگاه CNG استان سمنان با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
تعداد تگ:16000 / تعداد کلاینت: 16
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%سیستم اسکادای مربوط به مانیتورینگ 75 ایستگاه گازCNG, CGS و MRS استان خوزستان


کارفرما : شرکت گاز استان خوزستان
خدمات ارائه شده : طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوط به 23 ایستگاه CNG و 17 ایستگاه CGS/TBS و 35 ایستگاه MS/MRS استان خوزستان با استفاده از سیستم GPRS Modem (WAP-LTE)
سال شروع: 99
محل اجرا: خوزستان
مدت قرارداد : یک ساله
 

0%